Home » Dự án đã hoàn thành » Đánh giá vai trò giám sát và phản biện của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh: Quận 12 và Huyện Hóc Môn

Đánh giá vai trò giám sát và phản biện của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh: Quận 12 và Huyện Hóc Môn

Hoạt động giám sát và phản biện xã hội (GS và PBXH) của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam (gọi tắt là MTTQ) là những hoạt động chính trị quan trọng của MTTQ được Đảng và Chính phủ giao nhiệm vụ. Hoạt động giám sát đã được thể chế hóa tại Điều 9, Hiến pháp 1992 và Hiến pháp 2013. Tuy nhiên, hoạt động PBXH của MTTQ mới được bổ sung trong Hiến pháp 2013. Mục 3 và 4, Chương 3 của Luật MTTQ 2013 (sửa đổi) có quy định cụ thể hơn về hoạt động GS và PBXH này, đặc biệt quyết định 217-QĐ/TƯ tháng 12/2013 của Bộ Chính trị đã ban hành quy chế GS và PBXH của MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội nhằm nâng cao ý thức và phát huy quyền tự do dân chủ của người dân trong việc tham gia xây dựng, giám sát việc thực thi luật pháp và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes