Home » Dự án đang thực hiện

Dự án đang thực hiện

BỘ CÂU HỎI trong truyền thông phòng chống sốt rét

Bộ câu hỏi

Trong quá trình truyền thông cá nhân dưới cộng đồng, Trung tâm Tư vấn sức khỏe và Phát triển cộng đồng hỗ trợ xây dựng bộ câu hỏi về kiến thức và thực hành nhằm giúp nhân viên y tế thôn bản/nhân viên điểm đánh giá lại nội dung truyền thông và mức độ nắm bắt thông tin của đối tượng ... Read More »

SÁCH: Tài liệu truyền thông thay đổi hành vi trong phòng chống sốt rét

Tài liệu truyền thông thay đổi hành vi trong phòng chống rốt rét

Cuốn sách “Tài liệu truyền thông thay đổi hành vi trong phòng chống sốt rét” dưới đây được thiết kế trong khuôn khổ của dự án “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2018-2020” nhằm hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn bản/nhân viên điểm sốt rét ... Read More »

THẺ HÀNH ĐỘNG trong “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2018-2020″

HPA - Bộ thẻ hành động

Chúng tôi xin giới thiệu ấn phẩm Bộ thẻ hành động được sử dụng trong truyền thông nằm trong dự án “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động khu vực biên giới Việt Nam – Campuchia giai đoạn 2018-2020″.  Ngoài ra nhân viên y tế và cán bộ điểm sốt rét sẽ được phát thêm bảng kiểm khi thực ... Read More »

TĂNG CƯỜNG THỰC THI MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÓI THUỐC

No smoking

Dự án này nhằm giải quyết khoảng trống đang hiện hữu giữa Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và một số nội dung trong Luật Xử lý vi phạm hành chính liên quan đến xử phạt vi phạm liên quan đến thuốc lá bằng việc tăng cường sự tham gia của các nhóm thực thi tại các địa điểm ... Read More »

PHÒNG CHỐNG SỐT RÉT CHO DÂN DI BIẾN ĐỘNG KHU VỰC BIÊN GIỚI VIỆT NAM – CAM PU CHIA

logo

Trung tâm Tư vấn Sức khỏe và Phát triển cộng đồng (CHD) cùng với Tổ chức Health Poverty Action (HPA) sẽ thực hiện dự án “Phòng chống sốt rét cho dân di biến động khu vực biên giới Việt Nam – Cam pu chia cho giai đoạn 2018 – 2020″  nằm trong hợp phần khu vực của dự án “Sáng kiến khu vực ngăn chặn ... Read More »

TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ NGHIÊN CỨU GÓP PHẦN LOẠI TRỪ SỐT RÉT Ở VIỆT NAM

logo

Thời gian              : Từ tháng 01 năm 2016  đến tháng 5 năm 2019 (gia hạn). Địa điểm              : Tỉnh Phú Yên, Đắk Nông, Bình Phước và Gia Lai. Đối tác                  : Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương (NIMPE), Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Phú Yên, Trung Tâm Y Tế Dự Phòng ... Read More »

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes