Home » DỰ ÁN » Đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông dự án phòng chống mù lòa trẻ em khu vực thành thị tại Việt Nam – Giai đoạn 4

Đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông dự án phòng chống mù lòa trẻ em khu vực thành thị tại Việt Nam – Giai đoạn 4

Đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông dự án phòng chống mù lòa trẻ em

khu vực thành thị tại Việt Nam – Giai đoạn 4

Thời gian         : Từ tháng 8/2012 – 11/2012

Địa điểm          : Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Đối tác             :Bệnh viện Mắt Hà Nội và Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan tài trợ: Quỹ Fred Hollows (FHF) tại Việt Nam

Mô tả:

CHD đánh giá hiệu quả hoạt động truyền thông thay đổi hành vi trong khuôn khổ dự án “Phòng chống mù lòa trẻ em ở thành thị Việt Nam tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Việc đánh giá nhằm mục đích tìm hiểu các kết quả của các hoạt động FHF triển khai thực hiện trên địa bàn các tỉnh trong giai đoạn 4 của dự án. Đánh giá góp phần để xác định các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi của dự án can thiệp tiếp theo của Quỹ Fred Hollows trong cộng đồng để nâng cao nhận thức của người dân về phòng, chống mù lòa.

Báo cáo tóm tắt có thể được tải theo đường dẫn dưới đây: Tóm tắt Báo cáo đánh giá hiệu quả truyền thông dự án “Phòng chống mù lòa trẻ em ở thành thị Việt Nam”

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes