Home » DỰ ÁN » Đào tạo về phòng chống chấn thương và xây dựng cộng đồng an toàn

Đào tạo về phòng chống chấn thương và xây dựng cộng đồng an toàn

Đào tạo về các mô hình an toàn trong công tác phòng chống chấn thương

và xây dựng cộng đồng an toàn

Thời gian       : Năm2008

Địa điểm        : Hà Nội và Bắc Giang

Đối tượng tập huấn: Cán bộ phụ nữ quận, huyện

Đối tác                       : Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Cơ quan tài trợ:Tổ chức quốc tế PLAN

Mô tả: 

Tập huấn giới thiệu tiêu chí các mô hình an toàn trong phòng chống chấn thương như ngôi nhà an toàn, nhà trẻ an toàn, trường học an toàn và cộng đồng an toàn. Đồng thời lớp tập huấn cũng hướng dẫn các bước để xây dựngcộng đồng an toàn tại địa phương có dự án.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes