Home » DỰ ÁN » Đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ mô hình Nhượng quyền xã hội BlueStar tại Việt Nam

Đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ mô hình Nhượng quyền xã hội BlueStar tại Việt Nam

Đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ mô hình Nhượng quyền xã hội BlueStar tại Việt Nam

Thời gian         : Từ tháng 08 – 10/2010 và tháng 09 – 12/2011

Địa điểm          : Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, Bình Dương, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan tài trợTổ chức Marie Stopes Quốc tế (MSI) tại Việt Nam

Mô tả:

BlueStar là một mạng lưới nhượng quyền xã hội các phòng khám tư nhân cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình được thành lập trong Dự án “Xã hội hóa dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình của người dân Việt Nam” – Gọi tắt là dự án SCALE.

Nhóm chuyên gia của Trung tâm Tư vấn sức khỏe và Phát triển cộng đồng (CHD) được tuyển chọn tham gia đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ của dự án BlueStar. Mục tiêu của đánh giá cuối kỳ là đánh giá và ghi chép lại các kết quả đã đạt được, bài học kinh nghiệm, các thách thức và đưa ra khuyến nghị về mô hình nhượng quyền xã hội về chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình áp dụng với các phòng khám y tế tư nhân cho MSI và đối tác trong việc lập kế hoạch chương trình quốc gia của MSI trong tương lai và nhân rộng địa bàn dự án sang các tỉnh khác.

Báo cáo tóm tắt có thể được tải theo đường dẫn dưới đây: Tóm tắt báo cáo đánh giá cuối kỳ,

Áp phích về kết quả chương trình trình bày tại Hôi nghị toàn quốc lần thứ nhất SKSS/SKTD

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes