Home » TIN TỨC - SỰ KIỆN » Hội nghị Hội Y tế Công cộng Việt Nam lần thứ VI, Nha Trang – 2010

Hội nghị Hội Y tế Công cộng Việt Nam lần thứ VI, Nha Trang – 2010

Hội nghị Khoa học toàn quốc Hội Y tế Công cộng Việt Nam lần thứ VI

·Thời gian   : Ngày 10 tháng 9 năm 2010

·Địa điểm    : Thành phố Nha Trang

Hội Y tế công cộng Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 6 với khẩu hiệu là “Chia sẻ thông tin và nguồn lực, vì một nền Y tế công cộng Việt Nam tốt đẹp hơn”. Hội nghị đã có gần 60 báo cáo khoa học của các đại biểu trên toàn quốc.

Thông qua hội nghị, những công trình nghiên cứu, những bản báo cáo khoa học sẽ là cơ sở cho công tác hoạch định chính sách, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền y tế công cộng Việt Nam, nâng cao hiệu quả bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Tại hội nghị, Chuyên gia tư vấn của Trung tâm Y tế và Sức khỏe cộng đồng đã tham gia trình bày bản báo cáo bằng áp phích với chủ đề liên quan tới hành vi di cư an toàn và phòng chống buôn bán/mua bán người.

Mục tiêu bài trình bày:

  • Chia sẻ kinh nghiệm từ nghiên cứu hình thành (formative research) về hành vi di cư an toàn, phòng chống buôn bán người và giảm phân biệt kỳ thị với người bị buôn bán trở về.
  • Góp phần phòng ngừa hiệu quả và ngăn chặn tội phạm buôn bán người dựa trên cơ sở thực tiễn và góp phần xây dựng chiến lược quốc gia về truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống buôn bán người, giảm phân biệt kỳ thị với người bị buôn bán trở về và di cư an toàn.

Báo cáo đầy đủ có thể được tải theo đường dẫn dưới đây:

Báo cáo trình bày trên áp phích tại hội nghị YTCC

Hoàng Ánh Tuyết

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes