Home » TƯ VẤN » Đánh giá ban đầu về tổn thương người lao động ở nước ngoài

Đánh giá ban đầu về tổn thương người lao động ở nước ngoài

Đánh giá ban đầu dự án “Giảm thiểu tính dễ bị tổn thương ở nhóm người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại Nghệ An”

Thời gian         :Từ tháng 10/2010 – 11/2010

Địa điểm          : Tỉnh Nghệ An

Cơ quan tài trợ: Quỹ HealthBridge Canada và Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An

Mô tả:

Chuyên gia của CHD được tuyển dụng thực hiện đánh giá ban đầu. Mục đích của đánh giá nhằm mô tả thực trạng hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ người lao động tại Nghệ An. Kết quả của nghiên cứu sử dụng để phát triển kế hoạch hoạt động của dự án “Giảm thiểu tính dễ bị ổn thương ở nhóm người lao động đi làm việc ở nước ngoài tại Nghệ An” do Quỹ HealthBridge Canada phối hợp cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An thực hiện.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes