Home » DỰ ÁN » Mô hình cộng đồng an toàn trong công tác phòng chống chấn thương

Mô hình cộng đồng an toàn trong công tác phòng chống chấn thương

Xây dựng hướng dẫn thành lập mô hình cộng đồng an toàn

 

trong công tác phòng chống chấn thương

Thời gian       : Năm2009

Địa điểm        : Ninh Thuận và Kon Tum

Đối tượng tập huấn: Người dân trong cộng đồng

Đối tác           : Sở Y tế tỉnh

Cơ quan tài trợUNICEF

Mô tả: 

Hướng dẫn giới thiệu tiêu chí các mô hình an toàn trong phòng chống chấn thương như ngôi nhà an toàn, nhà trẻ an toàn, trường học an toàn và cộng đồng an toàn. Đồng thời lớp tập huấn cũng hướng dẫn các bước để xây dựng cộng đồng an toàn tại địa phương có dự án.

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes