Home » Dự án đã hoàn thành » TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ NGHIÊN CỨU GÓP PHẦN LOẠI TRỪ SỐT RÉT Ở VIỆT NAM

TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT VÀ NGHIÊN CỨU GÓP PHẦN LOẠI TRỪ SỐT RÉT Ở VIỆT NAM

Thời gian       : Từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 12 năm 2015.

Địa điểm         : Huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên và huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Đối tác            : Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương (NIMPE)

Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Phú Yên và Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnhQuảng Trị.

Đơn vị tài trợ : Đại học California, San Francisco (UCSF).

Mô tả:

Chiến lược Quốc gia Phòng chống, loại trừ bệnh sốt rét ở Việt Nam 2011 – 2020 và định hướng đến năm 2030 cũng đã nhấn mạnh việc cần thiết tiến hành các nghiên cứu, cải tiến các biện pháp phòng chống, loại trừ sốt rét.

Mục tiêu dự án:

  1. Xác định đặc điểm dịch tễ sốt rét với các mức độ lưu hành bệnh và dân số nguy cơ để thực hiện các biện pháp phòng chống sốt rét hiệu quả hơn trong hoàn cảnh hạn chế về nguồn lực.
  2. Phát triển chiến lược và biện pháp can thiệp phù hợp để xây dựng kế hoạch phòng chống, loại trừ sốt rét ở các khu vực cụ thể.

Dự án sẽ bao gồm 3 hoạt động chính:

  1. Tăng cường hệ thống giám sát sốt rét;
  2. Nâng cao hiệu quả của can thiệp thông qua các hoạt động nghiên cứu;
  3. Nâng cao chất lượng của các biện pháp phòng chống, loại trừ sốt rét.

Kết quả:

  1. Thu được kết quả bước đầu của việc triển khai thí điểm hệ thống giám sát sốt rét cải tiến (bản đồ GIS/SDSS);
  2. Áp dụng được mô hình toán học vào nghiên cứu hoạt động đối với công tác phòng chống và loại trừ sốt rét là công cụ cơ bản đánh giá các phương pháp loại trừ sốt rét;
  3. Thu được kết quả của việc triển khai thí điểm về chất lượng chẩn đoán: sự tuân thủ uống thuốc điều trị sốt rét (DOT), liều điều trị hiệu quả đối với sốt rét thường và sốt rét kháng thuốc.

 

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes