Home » DỰ ÁN » Đánh giá thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe cho người nghèo và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các khu vực dân tộc thiểu số

Đánh giá thực hiện chính sách chăm sóc sức khỏe cho người nghèo và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các khu vực dân tộc thiểu số

Thời gian        : Từ tháng 10 – 11/2011 và 12/2012 – 3/2013

Địa điểm          : Hà Nội, số liệu từ  5 tỉnh có người dân tộc thiểu số: Tuyên Quang, Hòa Bình, Đak Lak, Bình Phước, Sóc Trăng

Cơ quan tài trợ: Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF)

Nhóm chuyên gia của Trung tâm Tư vấn sức khỏe và Phát triển cộng đồng (CHD) được tuyển chọn để phân tích bộ số liệu đã thu thập được của UNICEF và hoàn thiện báo cáo nghiên cứu. Nghiên cứu sẽ cung cấp các khuyến nghị toàn diện để nâng cao hiệu quả của việc thực hiện các chính sách chăm sóc sức khỏe cho người nghèo và chăm sóc sức khỏe miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các khu vực dân tộc thiểu số. Ngoài ra,nghiên cứu cũng xác định các biện pháp chính sách dài hạn và ngắn hạn để  xác định tính công bằng trong chăm sóc sức khỏe, lợi ích của người dân tộc nói chung, trẻ em dân tộc và phụ nữ dân tộc nói riêng.

Báo cáo tóm tắt có thể được tải theo đường dẫn dưới đây: tóm tắt báo cáo… (đang cập nhật)

Bình luận

Bình luận

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes