Home » DỰ ÁN » Đánh giá hoạt động truyền thông và giáo dục sức khỏe mắt dự án “Phát triển năng lực chăm sóc mắt”

Đánh giá hoạt động truyền thông và giáo dục sức khỏe mắt dự án “Phát triển năng lực chăm sóc mắt”

Đánh giá hoạt động truyền thông và giáo dục sức khỏe mắt

dự án “Phát triển năng lực chăm sóc mắt”

Thời gian         : Từ tháng 08 – 11/2011

Địa điểm          : Hà Giang, Quảng Bình và Tiền Giang

Cơ quan tài trợQuỹ Fred Hollows tại Việt Nam (FHF)

Mô tả:

Việc đánh giá nhằm mục đích tìm hiểu kết quả các hoạt động truyền thông về sức khỏe mắt trong khuôn khổ dự án Phát triển năng lực chăm sóc mắt” của Quỹ Fred Hollows thực hiện trên địa bàn các tỉnh trong giai đoạn một của dự án. Đánh giá góp phần xác định các hoạt động của dự án can thiệp tiếp theo của Quỹ Fred Hollows trong tương lai, đặc biệt là các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc mắt và phòng, chống mù lòa.

Báo cáo tóm tắt có thể được tải theo đường dẫn dưới đây: 

Tóm tắt báo cáo đánh giá hiệu quả truyền thông dự án Phát triển năng lực chăm sóc mắt”

Bình luận

Bình luận

Leave a Reply

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes